شروع مناقصه از 24 مهر به مدت 20 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

کالسکه 30

کالسکه 30ویژگی ها

بسته بندی با کارتن باشد همچنین مشما داخل بسته بندی پلمپ باشد

توضیحات

بدون بال هایوین