شروع مناقصه از 24 مهر به مدت 20 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

کلید emergency

کلید emergencyویژگی ها

همراه با تیغه 10A/قرمز

توضیحات

مولر - نرمالی اپن

پارت الکتریک مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر)

 

همراه با تیغه 10A/قرمز