شروع مناقصه از 1 مهر به مدت 15 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

کلید سیگنال فشاری سبز

کلید سیگنال فشاری سبزویژگی ها

سبز

توضیحات

چراغدار همراه با تیغه مارک شیلد ایران 10 آمپر سبز

شیلد ایران مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر)