شروع مناقصه از 24 مهر به مدت 20 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

نبشی 6

نبشی 6ویژگی ها

6متری

توضیحات

ابعادتعدادشرح
6 متری50نبشی 6