مــژده فروش محصولات با وام 9% سه ساله
شروع مناقصه از 23 تیر به مدت 10 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

ناودانی 12

ناودانی 12ویژگی ها

6متری

توضیحات

شرحتعدادابعاد
ناودانی 12 506متری