مــژده وام خرید دستگاه CNC و لیزر
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

ناودانی 12

ناودانی 12
ویژگی ها

6متری

توضیحات

شرحتعدادابعاد
ناودانی 12 506متری