مــژده فروش محصولات با وام 9% سه ساله
شرکت در نمایشگاه
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
فارسی
ENGLISH
ثبت نام
ورود

ناودانی 12

ناودانی 12

ویژگی ها

6متری

توضیحات

شرحتعدادابعاد
ناودانی 12 506متری