مــژده فروش محصولات با وام 9% سه ساله
شروع مناقصه از 23 تیر به مدت 10 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

ورق 4 میل

ورق 4 میلویژگی ها

.1.5*6

توضیحات

.

ابعادتعدادشرح
1.5*650ورق 4 میل