شروع مناقصه از 24 مهر به مدت 20 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

ورق 4 میل

ورق 4 میلویژگی ها

.1.5*6

توضیحات

.

ابعادتعدادشرح
1.5*650ورق 4 میل