شروع مناقصه از 24 مهر به مدت 20 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

کابل شیلدار

کابل شیلدارویژگی ها

طبق عکس

توضیحات

16 رشته سایز 0.5

خراسان مارک مشابه مورد تایید میباشد(با همان کیفیت یا کیفیت بالاتر)