مــژده فروش محصولات با وام 9% سه ساله
شروع مناقصه از 23 تیر به مدت 10 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

کوپلینگ

کوپلینگویژگی ها

مارک مشابه مورد تایید میباشد.

توضیحات

مدل  35-30 ، جای خار داشته باشه