شروع مناقصه از 24 مهر به مدت 20 روز
RADOX CUTTING CNC MACHINE, ROBOTIC & AUTOMATION
Fa
En
ورود

کوپلینگ

کوپلینگویژگی ها

مارک مشابه مورد تایید میباشد.

توضیحات

مدل  35-30 ، جای خار داشته باشه